Equip psicopedagògic

La CAD

Què és la CAD?

La CAD és la Comissió d'Atenció a la Diversitat, en la nostra escola està formada per la mestra d'Educació especial, la logopeda, la psicòloga, la zeladora, un membre de l'equip directiu (directora) i el referent de l'EAP.

L'objectiu de la CAD és donar la millor resposta educativa per a que cada alumne es pugui desenvolupar acadèmicament i com a persona. La CAD treballa per atendre a tot l'alumnat de l'escola, no només en aquells casos en els que hi hagi dificultats (ex. reforços a l'aula de mates, tallers de català, consciència fonològica...). Quan es detecta alguna dificultat es busquen les respostes educatives necessàries, i entra en un procés protocolitzat. 

Cal diferenciar entre el que és una resposta clínica d'una resposta centrada en els aprenentatges. La clínica vol dir que s'aborden trastorns o psicopatologies que afecten a l'alumne no només en l'àmbit escolar (ex. TDAH: donarem resposta perquè l'alumne pugui seguir el ritme de la classe però no treballarem el tractament pel dèficit d'atenció i l'impulsivitat; TEA: l'objectiu serà l'adaptació a l'escola però no es farà intevenció en programes d'abordatge integral com el Denver, ABBA, Teràpia sensorial...). 

L'Escola treballa per la prevenció i detecció de dificultats i la intervenció es fa en els centres especialitzats. La família és sempre qui acaba decidint si vol fer una intervenció especialitzada, la CAD orienta. 

La CAD pot diagnosticar trastorns relacionats amb l'aprenentatge i la comunicació: dislèxia, discalcúlia, retard en els aprenentatges, tr. lectura, tr. de llenguatge, disfèmia...

Quan des de l'escola s'observa una possible alteració en el desenvolupament de l'infant, s'informa i demana permís a la família per fer-ne la valoració del cas, la devolució a família i mestres i s'informa a l'EAP si cal. Els criteris de derivació a l'EAP són segons la gravetat, necessitat d'altres suports educatius (dictàmens, beques, ISCD...) o per necessitat de suport a la CAD o a les famílies.

A continuació es fa una proposta de treball que pot ser:

 • PI organitzatiu: adaptacions organitzatives, reforç dins/fora de l'aula.
 • PI metodològic: quan reduïm quantitat d'exercicis, es varien activitats...
 • PI curricular: s'adapten els continguts curriculars per poder promocionar escolarment.
 • Treball individualitzat, petit grup...
 • Educació especial.
 • Treball amb la família.
 • Assessorament a mestres.

Després de valorar i/o treballar cada cas, segons la necessitat, es deriva al professional adequat si és necessari (neuropediatre, psicòleg extern, CDIAP…

Funcions i actuacions 

 • Reunions individualitzades amb pares de diferents alumnes d'E. Infantil i E. Primària per atendre diversos temes. 
 • Recull de material divers per atendre les necessitats dels diferents alumnes. 
 • Assistència a les avaluacions de trimestre de cada curs.
 • Elaboració dels PI's.
 • Exploracions psicopedagògiques.
 • Assessorament als mestres. 
 • Reunions de coordinació amb l'EAP, Serveis Socials, CDIAP, CREDA i altres centres externs. 
 • Reunions de coordinació amb diferents professionals externs al centre que també atenen els nostres alumnes.
 • Col·laboració i assistència a les visites de pares i tutors.
 • Derivació d'alumnes a serveis externs (CDIAP, centres de psicologia i logopèdia, metges especialistes). 
 • Treball psicològic i/o logopèdic individualitzat o en petit grup. 
 • Treball específic de reforç i E. Especial en petit grup. 
 • Atenció a alumnat nouvingut.
 • Gestió de beques de NEE del Ministeri d'Educació. 
 • Col·laboració al projecte d'educació emocional
 • Proves de cribratge:  
  • Valoració sociomètrica 
  • Valoracions i treball logopèdic 
  • Valoració de la lateralitat
  • Valoració de la velocitat i la comprensió lectora 
  • Valoració de l'ortografia
  • Valoració del càlcul i la resolució de problemes
 • Suport a l'aula.
 • Tallers de llengua.
 • Suport a l'alumnat amb TEA.