Política de privacitat i protecció de dades

En compliment de les obligacions legals establertes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personals i Garantia dels Drets Digitals, a continuació es detalla la política de tractament i utilització de les dades personals cedides a FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI per part dels seus clients i/o usuaris.

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per adaptar-la a les eventuals modificacions normatives que poguessin esdevenir aplicables, o bé per reforçar-ne la seguretat. En cas de produir-se qualsevol tipus de modificació, l’empresa notificarà degudament als clients i usuaris dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals.

Als efectes de la present Política de Privacitat, ha d’entendre’s com a “Usuari” tota persona física interessada en els productes i serveis que FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI ofereix a través de qualsevol dels canals habilitats.

FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI com a responsable del tractament, informarà a l’Usuari, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, de la present Política de Privacitat, sol·licitant el seu consentiment, quan esdevingui necessari, així com per a qualsevol altre aspecte que requereixi la seva prèvia autorització.  L’objectiu de la Política de Privacitat de FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI és donar transparència a la informació sobre el tractament de les dades en els nostres Sistemes d’Informació i les dades que l’usuari pugui cedir a l’empresa.

1.- Responsable del tractament

Dades identificatives:

Identitat: FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI
CIF: G-08930323
Dades registrals: Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 70 d’inscripció.
Domicili Social: Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer, número 134 - 08700 Igualada.
Telèfon: +34 93 803 57 15
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2.- Finalitat i legitimació

Amb quina finalitat tractem les dades personals dels clients i usuaris?

 • Finalitats de naturalesa contractual per a la prestació de serveis. En compliment d’un contracte, acord o encàrrec, realitzat i/o formalitzat en qualsevol de les modalitats acceptades en dret, per a la prestació dels serveis propis de l’activitat docent de FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI (escola infantil i primària), així com per a la comunicació i informació relacionada amb els productes i/o serveis contractats i/o sol·licitats.

  Les dades facilitades seran les estrictament necessàries per a la prestació del servei, el manteniment de la relació contractual i la comunicació bilateral entre les parts. El fet de no facilitar aquesta informació suposaria la impossibilitat de prestar el servei de manera òptima, professional i ajustada a les tasques encarregades a FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI, evitant el seu normal desenvolupament i execució.
 • Finalitats que requereixen consentiment. Es requerirà consentiment específic per al tractament de dades personals amb finalitats diferents a les legitimades en base una relació contractual per a la prestació de serveis i, més concretament, les relacionades amb accions comercials i/o publicitàries dirigides a l’Usuari mitjançant qualsevol canal, especialment pel que fa a les comunicacions electròniques.

  En tot cas, no es requerirà consentiment explícit dels clients i/o usuaris per al tractament de les seves dades amb finalitats de promoció, difusió i informatives si aquests les han cedit, lliurement i voluntària, per a la seva recepció mitjançant qualsevol dels formularis i/o eines habilitades a l’efecte, o si aquest contingut forma part dels serveis prèviament contractats, essent aquests considerats com una prestació de serveis continuat i complementari del principal.

  Aquest consentiment serà vigent encara que hagi finalitzat la relació amb FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI, sense perjudici que es pugui manifestar el contrari a partir de l’exercici dels drets respecte a les dades de caràcter personal facilitades per l’interessat previstos a la normativa reguladora, i d’acord amb la present política de privacitat. 

Per quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals dels usuaris es mantindran mentre duri la relació contractual amb FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI i/o es mantingui la finalitat per a la qual van ser cedides.

Les dades dels usuaris subscriptors a la newsletter i notícies relacionades amb l’activitat  de FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI per correu electrònic es conservaran durant el temps que l’interessat mantingui vigent la subscripció i fins al moment que sol·liciti la seva baixa.

Qui té accés a les dades personals cedides a FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI?

Les dades tractades per FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI són utilitzades per part dels professionals de l’empresa assignats per a la correcta gestió i prestació dels diferents serveis, comptant amb les degudes autoritzacions d’accés per a cadascun d’ells a partir de sistemes efectius de protecció i confidencialitat.

Tanmateix, les dades personals podran ser comunicades, quan s’escaigui, a:

 • Les empreses titularitat i/o participades per FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI per a la correcta execució dels serveis, així com per al desenvolupament d’accions d’informació, comercials i/o de promoció, per a la contractació de productes i serveis amb qualsevol d’aquestes entitats i per a la gestió de les relacions que es puguin mantenir amb aquestes per a satisfacció de les necessitats i requeriments dels clients.
 • Organismes públics, Jutjats i Tribunals, així com autoritats policials i administratives, sempre que existeixi l’obligació legal i certificada de facilitar-les. En aquest cas, FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI informarà degudament als interessats si es produís l’esmentat supòsit.
 • Col·laboradors de FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI que gestionin serveis externalitzats per aquesta. La relació contractual amb aquests col·laboradors garanteix la seguretat, privacitat i confidencialitat en el tractament de les dades personals dels clients a partir dels corresponents mecanismes legals de protecció establerts entre les parts, assegurant el respecte als rols de responsable i encarregat de les dades d’acord amb la normativa reguladora que resulta d’aplicació.

En tots els casos, FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI subscriu el corresponent contracte de tractament de dades per compte de tercers amb els proveïdors i col·laboradors mitjançant el qual s’imposa, entre d’altres obligacions, l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades, el tractament de les dades personals únicament i exclusiva per a les finalitats pactades i atenent a les instruccions dictades per FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI, així com la prescripció de suprimir i tornar les dades una vegada finalitzi la prestació de serveis.

No es transfereixen ni cedeixen les dades personals dels alumnes, pares, tutors, monitors, professorat, etc. de FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI a tercers països amb finalitats ni comercials ni de cap tipus.

3.- Drets.

Quins són els drets dels usuaris?

FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI informa a l’Usuari sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament de perfils automatitzats de les dades personals recollides per l’empresa.

Drets respecte a les dades de caràcter personal facilitades


Accés
Dret a accedir i consultar les dades personals de la seva titularitat que obren als fitxers de FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI.

Rectificació
Dret a modificar les dades personals de la seva titularitat que resultin inexactes o errònies.

Cancel·lació
Dret a sol·licitar la supressió de dades personals quan, entre d’altres, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser cedides.

Oposició
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de dades personals. FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims irrenunciables o per a l’exercici i defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

A la vista de la seva condició de titular de les seves dades personals pot sol·licitar la limitació en el tractament d’aquestes en els següents supòsits:

 • Durant la comprovació de l’exactitud de les seves dades.
 • Quan el tractament que s’estigui realitzant de les seves dades personals sigui il·lícit, però no pretengui exercir l’oposició a la supressió d’aquestes.
 • Quan FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI no hagi de tractar les seves dades, per qualsevol dels motius acceptats, però les necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Quan s’hagi produït l’oposició al tractament de les seves dades personals per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, durant el temps que es verifiqui si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els particulars de l’Usuari.

Portabilitat de les dades personals
Dret a rebre en format electrònic les dades personals de la seva titularitat que hagi facilitat a FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI, així com sol·licitar que les cedim a un tercer escollit per l’interessat.

Dret a interposar una reclamació davant l'autoritat de control
Aquest dret es preveu per aquells supòsits en què el client no hagi obtingut una resposta satisfactòria per part del Responsable del tractament en l'exercici dels seus drets. A Espanya, l'autoritat és l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades AEPD (http://aepd.es). A Catalunya és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades APDCAT (http://www.apdcat.cat)


Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari i, en el seu cas, qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada adreçada a la següent adreça social de FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI, al Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer, número 134 - 08700 Igualada.

Aquesta sol·licitud haurà de contenir la referència "Protecció de dades” i haurà d’incloure les següents dades: Nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, aquesta haurà de provar-se mitjançant document fefaent.

Tanmateix, i essent fins i tot aconsellada la seva utilització prioritària per a garantir major celeritat, l’Usuari podrà exercitar aquests drets a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., incloent-hi idèntica informació a la referida en el cas de petició per correu postal, incorporant a l’assumpte del correu electrònic “Protecció de dades”.

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment anteriorment descrit, sense que aquesta retirada afecti a la licitud del tractament anterior. FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI, podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura en què la normativa aplicable ho permeti.

FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI recorda a l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

Baixa en el servei d’enviament de comunicacions d’actualitat i newsletters.

L’Usuari té dret a revocar, en qualsevol moment,  el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials i informatives, a través dels canals habilitats a l’efecte, sol·licitant no seguir rebent aquest tipus de comunicacions. És per això que l’Usuari podrà revocar el seu consentiment clicant a l’enllaç inclòs en cada comunicat comercial cancel·lant-se automàticament l’enviament de comunicacions comercials i informatives electròniques.

4.- Procedència de les dades.

Les dades cedides a FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI poden procedir de diferents mitjans habilitats a l’efecte:

 • Informació facilitada quan es subscriu un contracte de prestació de serveis amb FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI.
 • Informació facilitada quan es produeix una acceptació de pressupost d’honoraris, el qual adopta la forma de compromís prestacional.
 • Quan s’ha donat d’alta en alguns dels canals d’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI.
 • Quan ha realitzat un encàrrec determinat, incloent-hi l’encomana verbal, per a la gestió i tramitació de determinats serveis i/o productes oferts per FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI que no requereixen, per la seva entitat, d’una formalització contractual en format documental i escrit.
 • Quan s’ha posat en contacte amb l’empresa, per qualsevol motiu relacionat amb la seva activitat, a través de correu electrònic, de manera presencial o mitjançant trucada telefònica.
 • Quan es realitza una consulta presencial o telefònica.
 • Quan es presenta una queixa, reclamació o suggeriment.

L’Usuari rebrà tota la informació referent al tractament de les seves dades personals d’acord amb la present Política de Privacitat a la vista de la legitimació contractual que avala la cessió i tractament de les dades necessàries per a la prestació de serveis per part de FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI. Tanmateix, a l’interessat se li oferirà la possibilitat de prestar el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb finalitats diferents a les principals.

Qui pot accedir a la pàgina web de FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI?

Malgrat la pàgina web de FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI no està adreçada a menors de 14 anys, és probable que infants menors a aquesta edat consultin la referida pàgina web. En aquest sentit cal destacar que no recollim conscientment cap dada personal de menors de 14 anys sense el consentiment previ verificable dels seus pares o tutors. Així doncs, el pare o tutor tindrà el dret, prèvia sol·licitud, a consultar la informació proporcionada pel menor i sol·licitar que sigui eliminada. A més a més, qualsevol menor hauria de sol·licitar l’autorització dels seus pares o tutors abans d’utilitzar aquesta pàgina web i procedir a la introducció de les seves dades personals als formularis. FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

5.- Mesures de seguretat de garantia de confidencialitat i seguretat.

Quines mesures de seguretat tenim implementades?

FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb els condicionants i requisits establerts per la normativa aplicable.

FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal dels seus clients i usuaris i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat,  tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI preocupada per la privacitat, en ordre a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

Ús de galetes.

La nostra pàgina web utilitza galetes únicament per al correcte funcionament de la pàgina http://escolamowgli.cat.