AFA

 

CONVOCATORIA ASSEMBLEA 22/02/2024

 

ASSEGURANÇA ESCOLA D'ESTIU I EXTRAESCOLARS  AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI (DADES D'INTERÈS I POLISSA)

L'Associació de Famílies d'Alumnes de la Fundació Escola Mowgli (AFA), és una associació sense afany de lucre que agrupa les famílies dels alumnes de la nostra escola. 
En col·laboració amb els diversos membres de la comunitat educativa del centre (mestres, PAS, direcció, consell escolar i patronat de la fundació) tenim com a objectiu principal treballar per a la millora del centre i de l'educació dels nostres fills.

Vídeo presentació AFA Escola Mowgli

 

Des de la participació voluntària, ens responsabilitzem de dur a terme diferents projectes i activitats, sota la coordinació i gestió de la junta directiva.
A més a més, per tal de garantir la coordinació amb tots els agents de l'escola, estem representats tant al Consell Escolar com al Patronat de la Fundació; i per facilitar la relació entre totes les famílies i l'AFA, tenim els delegats de curs 

Estem organitzats en diferents comissions de treball, responsables de diferents àmbits d'actuació (activitats extraescolars, escola d'estiu, activitats familiars, escola de mares i pares...). També col·laborem amb les festes de l'escola, com la cantada de Nadal, la festa de Sant Jordi o el comiat dels Akeles. Contribuim amb l'adquisició d'equipaments i recursos educatius com pissarres digitals, portàtils i tauletes o material esportiu, entre d'altres.

Cada any podeu assistir a la Assemblea General de l'AFA per poder veure i consultar totes les nostres activitats d'urant el curs anterior. Podeu consultar les actes de les assembles anteriors aquí mateix:

-Acta Assemblea General AFA 22/02/2024 (Curs 23/24)

-Acta Assemblea General AFA 15/02/2023 (Curs 22/23)

Acta Assemblea General AFA 22/12/21 (Curs 20/21

- Acta Assemblea General AFA 22/02/21 (Curs 19/20)

- Acta Assemblea General AFA 19/02/2020 (Curs 18/19)

Comissions de treball

Per tal de poder treballar de manera àgil, la Junta Directiva de l'AFA està organitzada en comissions i grups de treball encarregats d'organitzar i gestionar diferents aspectes tant del dia a dia de la pròpia junta com de les activitats que es duen a terme des de l'Associació.

 • Activitats Extraescolars: coordina l'acolliment matinal, les diferents activitats que es fan als migdies i per les tardes a partir de les cinc i la participació en les diferents competicions esportives del dissabte. Prepara activitats en els dies de lliure disposició.
 • Escola d'Estiu: coordina l'organització de l'escola d'estiu des de finals de juny fins a principis de setembre.
 • Activitats Familiars: prepara xerrades culturals, sortides matinals o culturals, i totes aquelles activitats que serveixen per vincular les famílies amb l'escola.
 • Escola de Famílies: prepara sessions, xerrades i tallers per a pares i mares. 
 • Gestió: engloba les activitats relacionades amb la comunicació i imatge, la secretaria i aspectes legals i la gestió econòmica i  administrativa de l'associació.

Junta directiva

A continuació es relaciona la composició de la Junta Directiva de l’AFA de l’Escola Mowgli escollida en l’Assemblea de l'Assocació.

Presidència: Josep Juvé (*)
Vicepresidència: Jordi Solà
Tresoreria: Abel Morros (*)
Secretaria: Mireia Muntané (+)

Vocals

 • Marta Carles
 • Eva Ripoll (*)
 • Lorena Centelles
 • Anna Cordón
 • Laura Cordón (*x)
 • Iolanda Gandia
 • Maria José Soto
 • Anna Grau
 • Arantxa Artero
 • Marta García
 • Ester Olivan
 • Ramon Puig (*)
 • Abel Ruiz (*)
 • Laura Segura

(*) Patrons de la Fundació Escola Mowgli en representació de l'AFA
(+) Representant de l'AFA al Consell Escola
(X) Representant de l'AFA a la Comissió Social de l'Escola

Delegats de curs 23/24:

La figura del/la delegat/da de curs és molt important per a garantir l'enllaç eficient entre les famílies i l'AFA.
Els delegats i deleages de classe, membres o no de la Junta Directiva de l'AFA, són un canal de comunicació entre l'associació i les famílies de cada curs.

 • Tabalets: Emma Sellarès
 • Patufets: Xavier Hercé 
 • Follets: Mariona Sellarès
 • Esquirols: Berta Figuerola
 • Pinotxos: Mireia Fitó
 • Rikkis:  Laura Hernan
 • Toomais: Ester Olivan 
 • Baloos: Maria José Soto
 • Kotics: Anna Grau
 • Mowglis: Cristina Múnera
 • Akeles: Ester Miñano

Estatuts

Els estatuts vigents de l'AFA estan aprovats amb data 19 de febrer del 2020. 

Contacte

Correu electrònic:

 • General: ampa@escolamowgli.cat
 • Extraescolars: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Escola d'estiu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Presidència: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Escola de Pares: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Xarxes socials:

Blog: https://www.escolamowgli.cat/index.php/blocs-de-l-escola/espai-ampa

Protecció de dades i drets d'imatge

Política de privacitat i protecció de dades

En compliment de les obligacions legals establertes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personals i Garantia dels Drets Digitals, a continuació es detalla la política de tractament i utilització de les dades personals cedides a AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI per part dels seus clients i/o usuaris.

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per adaptar-la a les eventuals modificacions normatives que poguessin esdevenir aplicables, o bé per reforçar-ne la seguretat. En cas de produir-se qualsevol tipus de modificació, l’empresa notificarà degudament als clients i usuaris dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals.

Als efectes de la present Política de Privacitat, ha d’entendre’s com a “Usuari” tota persona física interessada en els productes i serveis que AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI ofereix a través de qualsevol dels canals habilitats.

AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI com a responsable del tractament, informarà a l’Usuari, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, de la present Política de Privacitat, sol·licitant el seu consentiment, quan esdevingui necessari, així com per a qualsevol altre aspecte que requereixi la seva prèvia autorització.  L’objectiu de la Política de Privacitat de AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI és donar transparència a la informació sobre el tractament de les dades en els nostres Sistemes d’Informació i les dades que l’usuari pugui cedir a l’empresa.

1.- Responsable del tractament

Dades identificatives:

Identitat:  ASOCIACIÓ FAMILIES D’ALUMNES (AFA) FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI
CIF: G-61052502
Domicili Social: Passeig Verdaguer, número 134 - 08700 Igualada.
Telèfon: +34 93 803 57 15
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2.- Finalitat i legitimació

Amb quina finalitat tractem les dades personals dels clients i usuaris?

 • Finalitats de naturalesa contractual per a la prestació de serveis. En compliment d’un contracte, acord o encàrrec, realitzat i/o formalitzat en qualsevol de les modalitats acceptades en dret, per a la prestació dels serveis propis de l’activitat docent de AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI (escola infantil i primària), així com per a la comunicació i informació relacionada amb els productes i/o serveis contractats i/o sol·licitats.

  Les dades facilitades seran les estrictament necessàries per a la prestació del servei, el manteniment de la relació contractual i la comunicació bilateral entre les parts. El fet de no facilitar aquesta informació suposaria la impossibilitat de prestar el servei de manera òptima, professional i ajustada a les tasques encarregades a AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI, evitant el seu normal desenvolupament i execució.
 • Finalitats que requereixen consentiment. Es requerirà consentiment específic per al tractament de dades personals amb finalitats diferents a les legitimades en base una relació contractual per a la prestació de serveis i, més concretament, les relacionades amb accions comercials i/o publicitàries dirigides a l’Usuari mitjançant qualsevol canal, especialment pel que fa a les comunicacions electròniques.

  En tot cas, no es requerirà consentiment explícit dels clients i/o usuaris per al tractament de les seves dades amb finalitats de promoció, difusió i informatives si aquests les han cedit, lliurement i voluntària, per a la seva recepció mitjançant qualsevol dels formularis i/o eines habilitades a l’efecte, o si aquest contingut forma part dels serveis prèviament contractats, essent aquests considerats com una prestació de serveis continuat i complementari del principal.

  Aquest consentiment serà vigent encara que hagi finalitzat la relació amb AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI, sense perjudici que es pugui manifestar el contrari a partir de l’exercici dels drets respecte a les dades de caràcter personal facilitades per l’interessat previstos a la normativa reguladora, i d’acord amb la present política de privacitat. 

Per quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals dels usuaris es mantindran mentre duri la relació contractual amb AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI i/o es mantingui la finalitat per a la qual van ser cedides.

Les dades dels usuaris subscriptors a la newsletter i notícies relacionades amb l’activitat  de AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI per correu electrònic es conservaran durant el temps que l’interessat mantingui vigent la subscripció i fins al moment que sol·liciti la seva baixa.

Qui té accés a les dades personals cedides a AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI?

Les dades tractades per l’ AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI són utilitzades per part dels professionals de l’empresa assignats per a la correcta gestió i prestació dels diferents serveis, comptant amb les degudes autoritzacions d’accés per a cadascun d’ells a partir de sistemes efectius de protecció i confidencialitat.

Tanmateix, les dades personals podran ser comunicades, quan s’escaigui, a:

 • Les empreses titularitat i/o participades per AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI per a la correcta execució dels serveis, així com per al desenvolupament d’accions d’informació, comercials i/o de promoció, per a la contractació de productes i serveis amb qualsevol d’aquestes entitats i per a la gestió de les relacions que es puguin mantenir amb aquestes per a satisfacció de les necessitats i requeriments dels clients.
 • Organismes públics, Jutjats i Tribunals, així com autoritats policials i administratives, sempre que existeixi l’obligació legal i certificada de facilitar-les. En aquest cas, AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI informarà degudament als interessats si es produís l’esmentat supòsit.
 • Col·laboradors de l’ AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI que gestionin serveis externalitzats per aquesta. La relació contractual amb aquests col·laboradors garanteix la seguretat, privacitat i confidencialitat en el tractament de les dades personals dels clients a partir dels corresponents mecanismes legals de protecció establerts entre les parts, assegurant el respecte als rols de responsable i encarregat de les dades d’acord amb la normativa reguladora que resulta d’aplicació.

En tots els casos, AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI subscriu el corresponent contracte de tractament de dades per compte de tercers amb els proveïdors i col·laboradors mitjançant el qual s’imposa, entre d’altres obligacions, l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades, el tractament de les dades personals únicament i exclusiva per a les finalitats pactades i atenent a les instruccions dictades per AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI, així com la prescripció de suprimir i tornar les dades una vegada finalitzi la prestació de serveis.

No es transfereixen ni cedeixen les dades personals dels alumnes, pares, tutors, monitors, professorat, etc. de AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI a tercers amb finalitats ni comercials ni de cap tipus.

3.- Drets.

Quins són els drets dels usuaris?

AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI informa a l’Usuari sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament de perfils automatitzats de les dades personals recollides per l’empresa.

Drets respecte a les dades de caràcter personal facilitades

Accés

Dret a accedir i consultar les dades personals de la seva titularitat que obren als fitxers de AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI.

Rectificació

Dret a modificar les dades personals de la seva titularitat que resultin inexactes o errònies.

Cancel·lació

Dret a sol·licitar la supressió de dades personals quan, entre d’altres, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser cedides.

Oposició

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de dades personals. AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims irrenunciables o per a l’exercici i defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

A la vista de la seva condició de titular de les seves dades personals pot sol·licitar la limitació en el tractament d’aquestes en els següents supòsits:

 • Durant la comprovació de l’exactitud de les seves dades.
 • Quan el tractament que s’estigui realitzant de les seves dades personals sigui il·lícit, però no pretengui exercir l’oposició a la supressió d’aquestes.
 • Quan AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI no hagi de tractar les seves dades, per qualsevol dels motius acceptats, però les necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Quan s’hagi produït l’oposició al tractament de les seves dades personals per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, durant el temps que es verifiqui si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els particulars de l’Usuari.

Portabilitat de les dades personals

Dret a rebre en format electrònic les dades personals de la seva titularitat que hagi facilitat a AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI, així com sol·licitar que les cedim a un tercer escollit per l’interessat.

Dret a interposar una reclamació davant l'autoritat de control

Aquest dret es preveu per aquells supòsits en què el client no hagi obtingut una resposta satisfactòria per part del Responsable del tractament en l'exercici dels seus drets. A Espanya, l'autoritat és l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades AEPD (http://aepd.es). A Catalunya és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades APDCAT (http://www.apdcat.cat)

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari i, en el seu cas, qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada adreçada a la següent adreça social de AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI, al Passeig Verdaguer, número 134 - 08700 Igualada.

Aquesta sol·licitud haurà de contenir la referència "Protecció de dades” i haurà d’incloure les següents dades: Nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, aquesta haurà de provar-se mitjançant document fefaent.

Tanmateix, i essent fins i tot aconsellada la seva utilització prioritària per a garantir major celeritat, l’Usuari podrà exercitar aquests drets a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., incloent-hi idèntica informació a la referida en el cas de petició per correu postal, incorporant a l’assumpte del correu electrònic “Protecció de dades”.

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment anteriorment descrit, sense que aquesta retirada afecti a la licitud del tractament anterior. AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI, podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura en què la normativa aplicable ho permeti.

AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI recorda a l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

Baixa en el servei d’enviament de comunicacions d’actualitat i newsletters.

L’Usuari té dret a revocar, en qualsevol moment,  el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials i informatives, a través dels canals habilitats a l’efecte, sol·licitant no seguir rebent aquest tipus de comunicacions. És per això que l’Usuari podrà revocar el seu consentiment clicant a l’enllaç inclòs en cada comunicat comercial cancel·lant-se automàticament l’enviament de comunicacions comercials i informatives electròniques.

4.- Procedència de les dades.

Les dades cedides a AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI poden procedir de diferents mitjans habilitats a l’efecte:

 • Informació facilitada quan es subscriu un contracte de prestació de serveis amb AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI.
 • Informació facilitada quan es produeix una acceptació de pressupost d’honoraris, el qual adopta la forma de compromís prestacional.
 • Quan s’ha donat d’alta en alguns dels canals d’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI.
 • Quan ha realitzat un encàrrec determinat, incloent-hi l’encomana verbal, per a la gestió i tramitació de determinats serveis i/o productes oferts per AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI que no requereixen, per la seva entitat, d’una formalització contractual en format documental i escrit.
 • Quan s’ha posat en contacte amb l’empresa, per qualsevol motiu relacionat amb la seva activitat, a través de correu electrònic, de manera presencial o mitjançant trucada telefònica.
 • Quan es realitza una consulta presencial o telefònica.
 • Quan es presenta una queixa, reclamació o suggeriment.

L’Usuari rebrà tota la informació referent al tractament de les seves dades personals d’acord amb la present Política de Privacitat a la vista de la legitimació contractual que avala la cessió i tractament de les dades necessàries per a la prestació de serveis per part de AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI. Tanmateix, a l’interessat se li oferirà la possibilitat de prestar el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb finalitats diferents a les principals.

5.- Mesures de seguretat de garantia de confidencialitat i seguretat.

Quines mesures de seguretat tenim implementades?

AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb els condicionants i requisits establerts per la normativa aplicable.

AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal dels seus clients i usuaris i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat,  tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

AFA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI preocupada per la privacitat, en ordre a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

Ús de galetes.

La nostra pàgina web utilitza galetes únicament per al correcte funcionament de la pàgina http://www.escolamowgli.cat