Escola Nova XXI

Projectes de l'escola

Escola Nova 21

El projecte Escola Nova XXI va començar l'any 2016-2017 i va durar tres anys. Enguany, l'escola ha creat un Equip Impulsor al centre, que seguirà vinculat als membres fundadors del projecte Escola Nova XXI, per a continuar amb aquesta tasca d'actualitzar i renovar el conjunt del sistema educatiu amb l'infant com a centre de l'aprenentatge.

L'objectiu d'Escola Nova XXI i de tots els centres vinculats, com ara el nostre, és el desenvolupament de competències per la vida per poder donar resposta als reptes individuals i col·lectius. Integra els quatre pilars de l'aprenentatge proposats per la UNESCO, que han de tenir el mateix pes en l'acció educativa.

Aprendre a conèixer: Desenvolupar les eines cognitives necessàries per a comprendre millor el món i les seves complexitats, i per proporcionar una base apropiada i adequada per a l'aprenentatge futur.
 

Aprendre a fer: Desenvolupar les habilitats que permetin a les persones participar efectivament en la societat del coneixement, la qual cosa també suposa saber afrontar situacions complexes i treballar en equip.

Aprendre a conviure: Desenvolupar les actituds i valors que fonamenten els drets humans, la igualtat de gènere, els principis democràtics, el respecte i l'entesa intercultural, el desenvolupament sostenible i la pau a tots els nivells de la societat i de les relacions humanes, perquè les persones i les societats puguin conviure harmònicament.

Aprendre a ser: Desenvolupar capacitats auto-analítiques i socials que permetin que les persones assumeixin les responsabilitats de la llibertat, així com desplegar de manera integral el seu màxim potencial psico-social, afectiu i físic.

Les competències per a la vida, avui, han de tenir en compte dos grans factors: Un món globalitzat, definit per la seva complexitat i interdependència, i els reptes globals que comporta: el desenvolupament sostenible, la pobresa i la iniquitat, els grans moviments de població, la intolerància i la violència, i la desigualtat de gènere; i el canvi tecnològic exponencial, que està transformant les nostres realitats personals, en la nostra interacció amb els altres, en els entorns professionals i en les preses de decisions com a ciutadans.